Regulamin zakupów


§1. Postanowienia ogólne


 1. Niniejszy regulamin określa warunki sprzedaży detalicznej, prowadzonej przez sklep internetowy www.tukupiszto.pl , prowadzony przez firmę JM Budinvest Krystyna Lisowska Nip 9720338200, adres do korespondencji O. Władysława Łokietka 1F 61-616 Poznań. Wszystkie produkty dostępne w sklepie internetowym www.tukupiszto.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na polski rynek.

 2. Zamówienie może zostać złożone w języku polskim oraz angielskim.

 3. Korzystanie z usług sklepu oznacza akceptację regulaminu.

 4. Definicje :


1. Usługodawca/Sprzedający – właściciel sklepu internetowego www.tukupiszto.pl, o którym mowa w ust. 1 powyżej;
2. Usługobiorca/Klient – każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną.
Przedsiębiorca – Usługobiorca/Klient wykonujący działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity: Dz. U. 2010 r. Nr 220 poz. 1447 z późn. zm.),
4. Konsument – Usługobiorca, Klient będący osobą fizyczną dokonujący z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
5. Sklep – sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym http://www.tukupiszto.pl/.
6. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną,
7. Konto Klienta – miejsce dostępne dla Usługobiorcy po wprowadzeniu adresu email i hasła, umożliwiające zamawianie towaru, śledzenie stanu realizacji zamówienia, zmianę i poprawianie danych osobowych, itp.
 1. Wszelkie informacje o produktach znajdują się w kartach produktów, informacje o ograniczeniach dotyczących dostarczania oraz akceptowanych sposobach płatności przedstawiane są w dziale „Koszyk” po dodaniu produktów, a realizacja obowiązku informowania konsumenta w umowie zawieranej na odległość odbywa się w dziale „Zamówienie”, do którego można przejść z działu „Koszyk”. Konsumentowi przekazywane są potwierdzenia zawarcia umowy na odległość na trwałym nośniku w rozsądnym czasie po jej zawarciu, najpóźniej w chwili dostarczenia rzeczy lub przed rozpoczęciem świadczenia usługi.


§2. Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną


 1. Usługi świadczone drogą elektroniczną polegają na umożliwieniu korzystania ze Sklepu w celu zawarcia umowy sprzedaży oraz jej realizacji.

 2. Usługodawca umożliwia skorzystanie z usługi „Newsletter”. Zapisanie się do subskrypcji wymaga podania adresu e-mail oraz udzielenia zgody na otrzymywanie informacji handlowych.

 3. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawierana jest na czas nieokreślony.


4. Zamówienia realizowane są na terytorium Polski. Istnieje także możliwość wysyłki za granicę. W sytuacjach szczególnych warunki sprzedaży i wysyłki towaru za granicę są każdorazowo uzgadniane indywidualnie z Klientem.


§3. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną
 1. W celu korzystania ze strony internetowej Sklepu www.tukupiszto.pl Usługobiorca powinien posiadać:
  a) Przeglądarkę internetową: Internet Explorer w wersji nie starszej niż 7.0 lub Mozilla FireFox w wersji nie starszej niż 3.0 lub Chrome (wszystkie wersje) lub Opera w wersji nie starszej niż 2, Safari (Apple),
  b) Włączoną obsługę Java Script,
  c) Aktywny adres e-mail.

 2. Informujemy, iż strona internetowa Sklepu wykorzystuje pliki cookie. Do prawidłowego działania strony zaleca się wyrażenie zgody na włączenie obsługi plików cookie. Szczegółowe informacje o celu przechowywania i uzyskiwania dostępu do informacji za pomocą plików cookie, a także możliwości określenia przez Usługobiorcę warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookie, za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez Usługobiorcę telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym lub konfiguracji usługi znajdują się w zakładce „Pliki cookies”.


§4 Rejestracja, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną


 1. Do dokonania zakupu i jednocześnie zawarcia umowy sprzedaży nie jest obowiązkowe utworzenie konta Klienta, o którym mowa w § 4 punkt 2,3,4.

 2. Rejestracja jest dobrowolna i nieodpłatna. Po dokonaniu rejestracji dla Usługobiorcy tworzone jest indywidualne Konto Klienta.

 3. Usługobiorca, w celu rejestracji, powinien wypełnić formularz rejestracyjny. Zarejestrowanie konta Klienta w Sklepie wymaga zapoznania się i zaakceptowania niniejszego Regulaminu oraz wyrażenia przez klienta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych podanych podczas rejestracji. Do rejestracji niezbędne jest podanie: aktywnego adresu e-mail oraz ustawienie hasła.

 4. W trakcie rejestracji możliwe jest także podanie danych do wysyłki. W przypadku, gdy formularz wypełnia Konsument są to:
  a) Imię i nazwisko,
  b) Adres zamieszkania (ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miasto, kraj),
  c) Numer telefonu.

 5. Ponadto w sytuacji częstej nieobecności Konsumenta w miejscu zamieszkania, opcjonalne jest podanie dodatkowego adresu do wysyłki (będącego np. adresem pracy, opatrzonego wskazaniem godzin pracy).

 6. Jeżeli formularz rejestracyjny wypełnia Przedsiębiorca do wysyłki zakupionych towarów należy podać:
  a) Firmę,
  b) Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP),
  c) Adres płatnika (ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miasto, kraj),
  d) Imię i nazwisko osoby do kontaktu,
  e) Numer telefonu.
  f) Adres dostawy (jeżeli inny niż firmy)

 7. Po dokonaniu rejestracji na podany przez Usługobiorcę adres e-mail zostanie wysłany informacja o założeniu konta.

 8. Usługobiorca może w każdym czasie wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną.

 9. Rozwiązanie umowy przez którąkolwiek ze stron, jak również jej rozwiązanie za obustronną zgodą jest równoznaczne z zablokowaniem Usługobiorcy dostępu do Konta Klienta oraz jego usunięciem.

 10. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, jeśli:
  a) cel rejestracji lub sposób korzystania z usług jest oczywiście sprzeczny z zasadami i celem funkcjonowania Sklepu,
  b) działalność Usługobiorcy jest sprzeczna z obowiązującymi normami obyczajowymi, nawołuje do przemocy bądź popełnienia przestępstwa, a także jeśli narusza prawa osób trzecich,
  c) otrzymał urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności,
  d) uzyskał wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności i uprzednio zawiadomił Usługobiorcę o zamiarze uniemożliwienia dostępu do Konta Klienta,
  e) Usługobiorca dopuszcza się przesyłania niezamówionych informacji handlowych lub w inny sposób dostarcza treści bezprawne,
  f) Usługobiorca w rażący lub uporczywy sposób narusza postanowienia Regulaminu,
  g) podane przez Klienta dane adresowe budzą obiektywnie uzasadnione wątpliwości co do ich poprawności lub zgodności z prawdą a wątpliwości tych nie udało się usunąć w drodze kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem wiadomości e-mail.

 11. Przez obiektywnie uzasadnione wątpliwości, o których mowa w ust. 10 §4 należy rozumieć w szczególności podanie nieistniejącej miejscowości, podanie nazwy nieistniejącej ulicy w danej miejscowości, podanie jako nazwy odbiorcy danych fikcyjnych (np. postaci bajkowych).


12. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez Usługodawcę zostanie przesłane na podany w Koncie Klienta adres e-mail. Rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną skutkuje trwałym usunięciem Konta Klienta. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez Usługobiorcę może zostać złożone przez przesłanie jego treści na adres e-mail biuro@tukupiszto.pl
 1. Wypowiedzenie lub rozwiązanie za zgodą stron umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną pozostaje bez wpływu na wykonanie już zawartych umów sprzedaży, chyba że strony postanowią inaczej.

 2. Termin wypowiedzenia umowy w przypadkach wskazanych w punktach 8 i 10 §4 wynosi 14 dni.


§5. Warunki sprzedaży


 1. Zamówienia można składać za pośrednictwem strony internetowej www.tukupiszto.pl 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.

 2. Zamówienia można składać zarówno bez rejestracji w Sklepie jak i po dokonaniu rejestracji. Usługobiorca, który dokonał rejestracji, może złożyć zamówienie po zalogowaniu się na Konto Klienta podając adres e-mail i hasło.

 3. Informacje o aktualnym statusie zamówienia są dostępne na stronie Konta Klienta po zalogowaniu w Sklepie. Zamawiający są informowani o statusie zamówienia na swoim Koncie Klienta w Sklepie. Zamawiający bez konta są informowani o zmianie statusów dla zamówień drogą mailową.

 4. Złożenie zamówienia odbywa się w następujący sposób:
  a). Na karcie z produktem wystarczy kliknąć ikonę znajdującą o nazwie "DO KOSZYKA". Odznaczone w ten sposób produkty są dodawane do koszyka zakupowego, który jest widoczny na górze strony sklepu po prawej stronie o nazwie "KOSZYK". "KOSZYK" można przeglądać w dowolnej chwili oraz z niego wychodzić, wracając do zakupów przez ponowne kliknięcie w zakładkę KOSZYK. Koszyk pozwala zwiększyć lub zmniejszyć ilość danego produktu przez przycisk "PRZELICZ" oraz pozwala całkowicie usunąć produkt.
  b). W kolejnym kroku o nazwie "ZAMÓWIENIE" należy wybrać należy wybrać formę płatności oraz rodzaj transportu a następnie podać adres do dostawy.
  c). Jeżeli wszystkie dane zostały poprawnie uzupełnione należy wybrać przycisk "ZAMAWIAM I PŁACĘ"
  d). Klient może dokonywać zmian w zamówieniu lub je anulować do momentu przekazania zamówienia do wysyłki. Zmiany w zamówieniu Klient może dokonywać przez kontakt z biurem obsługi Klienta pisząc na adres biuro@tukupiszto.pl lub za pośrednictwem formularza kontaktowego. Możliwość anulowania zamówienia przed przekazaniem go do wysyłki pozostaje bez wpływu na prawo Konsumenta do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość, o którym mowa w § 8.
  e). Informacje zawarte na stronie internetowej nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego; stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Ofertę zakupu składa Klient.
  f). Ceny towarów znajdujących się w sklepie wyrażone są w złotych polskich, zawierają podatek VAT.
  g). Informacje o cenie produktu podane są na karcie produktu. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena podana w Koszyku w podsumowaniu zamówienia w chwili złożenia zamówienia przez Klienta.


5. Ceny towarów przedstawionych w sklepie internetowym www.tukupiszto.pl mogą ulegać zmianie, przy czym zmiana ta nie ma wpływu na złożone już zamówienie przed wejściem w życie zmiany ceny.


6. Sklep wystawia potwierdzenie kupna w formie faktury elektronicznej, przesyłane do Klienta drogą mailową.


7. W przypadku braku zamówionego towaru w magazynie, gdy klient dokonał już zapłaty za zamówiony towar z góry, Sklep zwróci Klientowi niezwłocznie zapłaconą cenę lub jej odpowiednią część w przypadku gdy zamówienie zostanie zrealizowane w części. Zwrot płatności nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba, że Klient wyraźnie zgodzi się na inną formę zwrotu płatności. Klient nie poniesie żadnych opłat związanych ze zwrotem płatności.


§6. Realizacja zamówienia
1. Zamówienia realizowane są w dni robocze. Termin wysyłki zamówienia wynosi do 5 dni roboczych.


2. Zamówienia z opcją płatności z góry, które nie zostaną opłacone w ciągu 7 dni zostają anulowane.


3. Towar opuszcza magazyn sklepu w terminie podanym jako "Termin wysyłki" od momentu potwierdzenia zamówienia lub wpłynięcia przelewu na konto i jest dostarczany w sposób wybrany przez Klienta.


4. Koszty dostawy obciążają Klienta. O wysokości kosztów dostawy Klient jest informowany najpóźniej w chwili wyrażenia przez Państwa woli związania się umową na odległość.


5. W przypadku braku towaru w magazynie, Klient jest informowany o tym fakcie i związanym z tym wydłużeniem czasu realizacji zamówienia, bądź zwrotem kosztów - punkt 6 § 5.6. Zamówiony towar powinien zostać dostarczony pod adres punktu odbioru wskazany przez Klienta - obowiązuje termin realizacji podany dla produktu o najdłuższym czasie realizacji w złożonym zamówieniu plus czas dostawy - w zależności od wybranej formy dostawy. Klient zawsze informowany jest o terminie spełnienia świadczenia.7. Na czas oczekiwania na przesyłkę od momentu zamówienia składa się sposób i termin płatności, termin wysyłki (dni robocze) i czas dostarczenia przesyłki przez firmę, która obsługuje wysyłkę zamówienia. Bardzo duże znaczenie mają dobrze wypełnione dane adresowe.§7. Płatności


 1. Klient ma do wyboru opisane poniżej sposoby płatności:

  - płatność kartą płatniczą/kartą kredytową/PayU/przelewy bankowe.

 2. Płatność kartą kredytową/PayPal/przelewy bankowe jest obsługiwana przez system PayU Spółka Akcyjna, ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań.

 3. Po prawidłowym opłaceniu zamówienia status zamówienia automatycznie zostaje zmieniony na „opłacone”.§8. Odstąpienie od umowy


 1. Zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku (Dz.U.2014.827) Klient będący konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny. Pouczenie o odstąpieniu od umowy zawiera załącznik nr 1 do Regulaminu, formularz odstąpienia od umowy zawiera załącznik nr 2 do Regulaminu. Wskazane w ustawie prawo dotyczy tylko ustawy konsumenckiej i stosuje się wyłącznie do sprzedaży osobie fizycznej, dokonującej zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą.

 2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
  1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
  8. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
  9. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  10. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  11. zawartej w drodze aukcji publicznej;
  12. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
  13. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 3. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Klientowi wszystkie otrzymane od Klienta płatności, w tym koszty dostarczenia do Klienta rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani przez Klienta o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Należy odesłać lub przekazać Sklepowi rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Klient poinformował nas o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Klient tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 4. Zwrot zapłaconej przez Konsumenta kwoty zostanie dokonany przelewem na wskazane przez Klienta konto bankowe w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedającego oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy.

 5. Dane do zwrotu towaru:


JM Budinvest Krystyna Lisowska


Ul. Rolna 24 a


62-002 Suchy Las§9. Reklamacje


1. Sprzedający czyli Sklep ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta czyli Klienta na zasadach określonych w art. 556 Kodeksu Cywilnego i kolejnych za wady (rękojmia). Sklep udziela rocznej gwarancji na sprzedawane produkty.


2. Jeżeli po otrzymaniu towaru Klient znajdzie w nim wady fabryczne, ma prawo do złożenia reklamacji. W takim wypadku, należy najpierw poinformować Sklep drogą mailową przez adres: biuro@tukupiszto.pl, lub listownie wysyłając korespondencję pod adres JM Budinvest Krystyna Lisowska Os. Władysława Łokietka 1F 61-616 Poznań, wraz z wypełnionym formularzem reklamacyjnym, dostępnym w zakładce „Reklamacje” oraz z dołączonym dowodem zakupu produktu.


3. Reklamacja zostanie uwzględniona w ciągu 14 dni od daty jej wpłynięcia na adres mailowy. Następnie Sklep poinformuje o szczegółach wysyłki reklamowanego towaru. Koszty wysyłki reklamowanego towaru ponosi Sklep. Sklep nie przyjmuje paczek obciążonych opłatą za doręczenie przesyłek. Wszelkie rozliczenia następują po rozpatrzeniu reklamacji.


4. Po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji towar uszkodzony zostanie wymieniony na nowy, pełnowartościowy. W przypadku, gdy wymiana będzie niemożliwa ze względu na brak dostępności towaru, zwrócimy Klientowi równowartość zakupionego towaru. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie poinformowany drogą mailową, zgodnie z danymi zgłoszonymi w formularzu reklamacji.


5. W przypadku stwierdzenia zniszczenia lub naruszenia opakowania z wysłanym do Klienta towarem wskazane jest, by w obecności kuriera, lub pracownika poczty, sporządzić protokół szkody. Protokół szkody przesłany do Sklepu tukupiszto.pl wraz z reklamacją pozwoli na sprawniejsze rozpatrzenie reklamacji. Przy czym brak spisanego protokołu szkody nie jest wymagany do złożenia, rozpatrzenia lub uznania reklamacji.


6. Wskazane jest, by zgłoszenie reklamacyjne towaru zawierało:
a. imię i nazwisko Klienta
b. numer zamówienia,
c. opis niezgodności towaru z umową,
d. datę zakupu,


7. W zakresie składania reklamacji Klient może skorzystać z naszego formularza reklamacyjnego, aczkolwiek nie jest to wymóg złożenia, rozpatrzenia lub uznania reklamacji. Formularz reklamacji dostępny jest na stronie www.tukupiszto.pl w zakładce „Reklamacje”


§10. Dane osobowe i polityka prywatności


 1. Usługodawca/Sprzedający zbiera tylko te dane, które są niezbędne do realizacji umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną i umowy sprzedaży oraz do podjęcia działań przed zawarciem wyżej wymienionych umów na żądanie Usługobiorcy/Klienta.

 2. Dane osobowe Klienta mogą zostać przekazane osobom trzecim wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji usług świadczonych na podstawie Regulaminu w szczególności przedsiębiorcom pośredniczącym w zamawianiu usług kurierskich, operatorom pocztowym i firmom kurierskim w celu nadania przesyłki oraz w przypadku współpracy z hurtowniami Sklepu w modelu dropshipping, gdy podmioty te wysyłają do Klienta produkty bezpośrednio z własnych magazynów.

 3. Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Sklepu materiałów reklamowo - promocyjnych, w tym biuletynu handlowego „Newsletter”.

 4. Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych.

 5. Klient ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Możliwe jest to po zalogowaniu się na stronie naszego Sklepu w zakładce "Moje konto”

 6. Powierzone dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone w sposób zgodny z wymogami polskiego prawa, w szczególności z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 7. Administratorem danych osobowych jest firma JM Budinvest Krystyna Lisowska właściciel sklepu www.tukupiszto.pl, a zbiór danych osobowych został zgodnie z prawem zgłoszony do GIODO (Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych). W przypadku cofnięcia przez klienta zgody na przetwarzania danych osobowych prosimy o przesłanie informacji na podany adres e-mail: biuro@tukupiszto.pl, lub listownie pod adresem: JM Budinvest Krystyna Lisowska biuro: Os. Władysława Łokietka 1F, 61-616 Poznań


§11 Pliki cookies


1. Sklep tukupiszto.pl wykorzystuje pliki typu cookies,czyli dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane przez przeglądarki internetowe na urządzeniach tj. komputer, smartfon, tablet za pośrednictwem których użytkownik sklepu może poprawnie korzystać ze strony internetowej.
Informacje zawarte w plikach cookies służą do: identyfikacji użytkownika serwisu, prawidłowego działania serwisu, szczególnie w obszarach wymagających autoryzacji, prowadzenia statystyk oglądalności serwisu i innych, dostosowania serwisu sklepu do potrzeb Klientów oraz osób korzystających z serwisu, zapamiętywania produktów dodawanych przez Klienta do koszyka, zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności działania serwisu.


2. W serwisie wykorzystywane są Cookies sesyjne oraz stałe.
- Cookies sesyjne ulegające skasowaniu po zamknięciu okna przeglądarki internetowej
- Cookies stałe, które nie są usuwanę po zaknięciu okna przegladarki, są przechowywane w Twoim urządzeniu przez czas określony w parametrach tych plików lub do momentu ich usunięcia przez Ciebie.

3. Sklep tukupiszto.pl nie przechowuje w plikach cookies danych osobowych Klientów Sklepu. Jeżeli osoba korzystająca z serwisu nie zgadza się, na zapisywanie Jego plików na Jego urządzeniu, może samodzielnie zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej. Zmiana może polegać na niezapisywaniu plików cookies, bądź na każdorazowym informowaniu użytkownika o zamieszczeniu pliku cookies na urządzeniu.


§11. Postanowienia końcowe


 1. Do zamówień złożonych przed wejściem w życie zmian Regulaminu, stosuje się postanowienia Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w chwili złożenia zamówienia.

 2. Informacje i cennik zamieszczone na stronie internetowej Sklepu tukupiszto.pl, które odnoszą się do towarów prezentowanych w Sklepie, nie stanowią oferrty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23.04.1964r. k.c. (tekst jednolity Dz. U. Z 2014 r., poz. 121 z późn. zm.).

 3. Sklep tukupiszto.pl zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian niniejszego Regulaminu z przyczyn prawnych lub organizacyjnych. O treści zmian Regulaminu Klient zostanie poinformowany na stronie internetowej sklepu nowego Regulaminu.

 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, szczególnie ustawy z dnia 23.04.1964 r. k.c. (tekst jednolity Dz. U. Z 2014 r. poz. 827).


Załącznik nr 1


POUCZENIE O PRAWIE ODSTĄPIENIA OD UMOWY


1.Prawo odstąpienia od umowy:


Klient prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.


Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:


1) w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy - w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy,


2) w którym Klient wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy - w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno,


3) w którym Klient wszedł w posiadanie ostatniej partii lub części lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie ostatniej partii lub części, w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy dostarczanych partiami lub w częściach,


4) zawarcia umowy - w przypadku umów o świadczenie usług.


Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować firmę JM Budinvest Krystyna Lisowska, właściciela Sklepu tukupiszto.pl, ul. Rolna 24a, 62-002Suchy Las, Nip 9720338200 o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze wysłania pisma drogą mailową na adres biuro@tukupiszto.pl lub pocztą na adres:


JM Budinvest Krystyna Lisowska, Os. Władysława Łokietka 1 F, 61-616 Poznań


Klient może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.


Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.


2. Skutki odstąpienia od umowy:


1). W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Klientowi wszystkie otrzymane od Klienta płatności, w tym koszty dostarczenia do Klienta rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani przez Klienta o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Należy odesłać lub przekazać Sklepowi rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Klient poinformował nas o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Klient tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.


2). Zwrot zapłaconej przez Konsumenta kwoty zostanie dokonany przelewem na wskazane przez Klienta konto bankowe w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedającego oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy.

Dane do zwrotu towaru:


JM Budinvest Krystyna Lisowska


Ul. Rolna 24 a


62-002 Suchy Las


załącznik nr 2.


FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ
….............................,dnia.............................
Imię i nazwisko, adres Klienta


...........................................................


...........................................................


...........................................................


...........................................................
JM Budinvest Krystyna Lisowska


Sklep tukupiszto.pl


Ul. Rolna 24


62-002 Suchy LasOświadczam, że zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014r. Poz. 827) odstępuję od umowy nr (nr zamówienia)......................................…..................... zawartej dnia .................................. dotyczącej zakupu towaru/usługi …………………………………….......................................................................................


Proszę o zwrot zapłaconej kwoty na rachunek ….............................................................................................................


.........................................................................................................................................................................................
….......................................................................


Podpis KlientaDostawa GRATIS

Dla zamówień powyżej 700zł - dotyczy płatności z góry.
Otrzymuj powiadomienia o ofertach specjalnych